Làm thế nào để thiết lập hệ thống phân tích dữ liệu online (OLAP) với Data Warehouse

biểu đồ time series
October 3, 2014 0 Comments

Định nghĩa: Hệ thống phân tích dữ liệu online (Online Analytical Processing – OLAP) là một nhánh của hệ thống nghiệp vụ thông minh (Business Intelligence) trong ngành Khai phá dữ liệu (Data Mining). Mục đích của các hệ thống OLAP là hỗ trợ người dùng phân tích dữ liệu trong hệ thống, từ đó …