Thiết lập và sử dụng hệ thống phiên bản – API system

August 11, 2016 0 Comments

Hệ  thống API là gì? API là viết tắt của chữ Application Programming Interface, dịch thuần Việt là “Giao diện lập trình ứng dụng”. Hiểu một cách sâu sắc hơn thì đó là những chuẩn kết nối, giao tiếp nhằm lấy thông tin hay dịch vụ do một bên cung cấp cho một hoặc một …

Làm việc hiệu quả với TDD

March 27, 2016 0 Comments