Practical sharing about Softwares, Data, and related Technologies

Month October 2014

Làm thế nào để thiết lập hệ thống phân tích dữ liệu online (OLAP) với Data Warehouse

Định nghĩa: Hệ thống phân tích dữ liệu online (Online Analytical Processing – OLAP) là một nhánh của hệ thống nghiệp vụ thông minh (Business Intelligence) trong ngành Khai phá dữ liệu (Data Mining). Mục đích của các hệ thống OLAP là hỗ trợ… Continue Reading →

© 2024 Henry Le (Hoang) — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑