Practical sharing about Softwares, Data, and related Technologies

Category Sales

Người bán hàng một phút – The one minute sales person

Có  một nghịch lý kì hiệu: “Khi giúp người khác đạt được điều họ mong muốn thì chính ước mơ của bạn cũng sẽ dần trở thành hiện thực” Chắc hẳn ai cũng hiểu rằng “càng đi sâu vào công… Continue Reading →

© 2024 Henry Le (Hoang) — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑