Basics concepts about blockchain you should know

March 9, 2021 2 Comments

Key concepts Blockchain: a virtual chain of blocks that are stored in decentralized computers. The history of the chain is public to all who can run the software which supports the chain (e.g. BTC, ETH, XLM, etc.). Any block adding to the chain needs consensus agreement from the chain network (e.g. 50% of validators need …

PACS – foundation knowledge and application

July 9, 2019 0 Comments

What does PACS stand for? It’s Picture Archiving and Communication System – PACS As its name – the purpose is to store images (from modalities) and communicate with other digital systems (Hospital Information System – HIS, Radiological Information System – RIS, etc.) Why PACS? Reduce the use of x-ray films Centralize all radiological images from …

Product Metrics what matter

Mess in exploring product metrics
July 1, 2019 0 Comments

How to best approach product metrics

Agile Product Management with Scrum – Roman Pichler

December 25, 2017 0 Comments

This is the best book about Agile Management that I’ve ever read. Thank you so much, Roman. If you want to get the best out of this book, of course you need to read the whole of the book. The purpose for this article is to note critical things that I found out throughout tons …

Business Analyst role in Agile development – BA work in Scrum team

business analyst in Agile development
August 20, 2017 3 Comments

Normally in Agile development, people don’t mention about Business Analyst role. So what will be the true story behind the scene? Business analysts play an important role: Traditionally, they act as the link between the business units and IT, help to discover the user needs and the solution to address them, and specify requirements. But …

Kỹ năng viết User Story với nguyên lý INVEST

November 26, 2016 0 Comments

Mở  đầu User Story là một khái niệm căn bản khi làm việc theo phương pháp Agile. Mỗi User Story là một yêu cầu bất kì đối với sản phẩm nhằm hướng tới mục tiêu mang lại giá trị tốt hơn cho khách hàng. Thông thường các user story được tách riêng lẻ trong bảng …

Kỹ năng uỷ quyền và giao việc theo mô hình SMART

November 13, 2016 0 Comments

Làm việc với con người chưa bao giờ là một công việc dễ dàng. Thế nhưng “cái khó ló cái khôn”, luôn luôn có những bài học vô giá mà người đi trước để lại cho các thế hệ sau bí quyết để giải quyết các vấn đề khó khăn. Đối với vấn đề giao …

Thiết lập và sử dụng hệ thống phiên bản – API system

August 11, 2016 0 Comments

Hệ  thống API là gì? API là viết tắt của chữ Application Programming Interface, dịch thuần Việt là “Giao diện lập trình ứng dụng”. Hiểu một cách sâu sắc hơn thì đó là những chuẩn kết nối, giao tiếp nhằm lấy thông tin hay dịch vụ do một bên cung cấp cho một hoặc một …

Làm việc hiệu quả với TDD

March 27, 2016 0 Comments