“Game theory is hot”, tờ Wall Street đã nhận định như vậy vào năm 1994.

Cuốn sách không giảng giải lý thuyết trò chơi là gì, công thức thế nào mà cụ thể áp dụng và phân tích trong 3 góc nhìn chính là Vấn đề cạnh tranh và hợp tác, Vấn đề Đàm phán, Vấn đề cấu trúc sỡ hữu và thể chế.

Sự quan trọng của lý thuyết này trong kinh tế học cũng là rất lớn với hàng loạt các giải Nobel vào năm 1994 (khái niệm cân bằng Nash – Nash equilibrium), 2005 (xung đột và hợp tác thông qua phân tích lý thuyết trò chơi – conflict and cooperation through game-theory analysis),  2014 (tổ chức công nghiệp – Industrial Organization).

Điều cơ bản của “lý thuyết trò chơi” là tính mâu thuẫn giữa lợi ích tập thể với những tính toán cá nhân.

Có 2 thành tố cơ bản cho một đàm phán thành công:

  1. cần có lợi ích tiềm tàng về sự trao đổi
  2. kì vọng giữa các bên có điểm tụ

Bên nào có sức mạnh đàm phán lớn hơn thì sẽ có ảnh hưởng tới quyết định đàm phán hơn.

Bằng những phân tích sắc bén mà không đi sâu vào chi tiết toán học phức tạp, TS Lê Hồng Nhật mang tới cái nhìn tổng hợp về các mô hình cạnh tranh, quản lý kinh doanh đa dạng và thực tế.

Đây thật sự là một tác phẩm hiếm có trên thị trường có khả năng bóc tách bản chất sự việc vô cùng hợp lý và những đề xuất gợi mở kéo theo. Có những nhận thức rất quan trọng và một nhà kinh doanh bắt buộc phải biết được phân tích cực kì thuyết phục qua những nguyên lý cơ bản của lý thuyết trò chơi:

  • Hợp đồng không bao giờ là đầy đủ, nó không thể xác định một cách rõ ràng ai sẽ có quyền gì trong mọi tình huống xảy ra trong tương lai.
  • Một điểm tụ có thể được soi sáng bằng tiền lệ, hoặc sự công bằng (chia đều), hoặc thông qua những môi giới thạo tin.
  • Nghịch lý là khả năng khống chế đối phương tuỳ thuộc vào khả năng khống chế mình.

Rất nhiều thuật ngữ được nêu ra như “luật Gresham”, “lựa chọn ngược” (inverse selection), “vấn nạn bóc lột” (holdup problem), nhóm lợi ích (vested interest group) … cho tới sự phân tích nền kinh tế hiện tại của quốc gia Việt Nam, bản chất sự tranh chấp biển Đông. Bạn sẽ tìm thấy tất cả trong tác phẩm này.